Blog

Story from us


Duis aute irure dolor reprehenderit

советы автомобилистам в картинках

KOSOVSK? CHARTA      Rodacy i wszyscy ludzie dobrej woli!      Na naszych oczach si? dzieje wstr?saj?ca   zbrodnia przeciwko  narodowi serbskiemu.      Deptaj?c wszelkie normy prawa i sprawiedliwo?ci mi?dzynarodowa spo?eczno??   wsp??czuje alba?skim terrorystom i razem z nimi odbiera suwerenn? terytorium Serb?w,  ?wi?t? serbsk? ziemi?, kt?ra ma kluczowe znaczenie dla serbskiej historii – Kosovo.      Co zdanie spo?ecze?stwa, w du?ej merze r??ni si? od zdania Zachodu i  jest w pe?ni ignorowane przez ?rodki masowego przekazu. Rosja kt?ra jest jedynym krajem ktory mo?e pom?c Serbom i wp?yn?? na sytuacj? milczy.      Pod pytaniem s? poj?cia ludzko?ci i prawdy. Je?eli odzielenie Kosowa stanie si? faktem,  przy naszym cichym przywoleniu i zostanie oficjalnie uznane przez drugie kraje pojawi si? najniebezpieczny antyludzki precedens, umacnaj?cy wy?szo?? si?y nad prawd?, zasadami, ustawami i sprawiedliwo?ci?. Po takich wydarzeniach w ?wiatowej historii,ci??ko nam jest, je?li niemo?liwe, udowodnic sobie i innzm ?e jeste?my lud?mi a nie wilkami.       Teraz jak nigdy warto jest pokaza? ?wiatu ?e istnieje spo?eczne zdanie radykalnie r??ni?ce si? od zachodniego. Warto jest pokaza? ?wiatu ?e s? si?y dobrej woli kt?re nie mog? si? godzi? z bezprawiem i dadz? rad? wmiesza? si? w zdarzenia i okaza? nacisk na rz?dy od woli kt?rych b?dzie zale?a? los Kosowa.             Jeste?my pewni ?e:       1. Kosovo jest nierozerwaln? cz??ci? Serbii       2. Alba?czycy jak nar?d dokonuj?cy masowych zbrodni na obzwatelach Serbii, jak i innych narod?wo?ci nie maj? prawa przebywa? na terenie Kosova.       3. Kraje kt?re bra?y udzia? w agresji przeciw Zjednoczonej Republiki Jugoslawii w 1999 roku maj? wyp?aca? odszkodowanie dla Serbii i Czarnog?ry, a? do pe?nej rekompensaty poniesionych strat.             Apelujemy do wszystkich os?b prywatnych, zgadzaj?cych si? z nasz? opini? o zjednoczenie si? poprzez wzpe?nienie    postanowie? tego aktu i przy??czenie si? do niego wysy?aj?c list podpisany  Waszym imieniem i nazwiskiem oraz miastem na adres kosovopole@mail.ru Prosimy Was przet?umaczy? ten akt na obcy j?zyk kt?rym w?adacie kosovopole@mail.