Blog

Story from us


Duis aute irure dolor reprehenderit

номинации конкурса лучшие библиотеки

KOSOVSK? CHARTA      Spoluob?ania a v?etci ?udia dobrej v?le!      Pred na?imi o?ami sa kon? do neba volaj?ci zlo?in proti srbsk?mu n?rodu. Po??ap?vaj?c v?etky normy pr?va a spravodlivosti, medzin?rodn? spolo?enstvo vych?dza v ?strety alb?nskym teroristom a spolu s  nimi berie od Srbov ?as? ich v?sostn?ho ?zemia, sv?t? zem, ktor? m? k???ov? v?znam pre srbsk? hist?riu – Kosovo.      Ka?d? n?zor v  tejto ot?zke, ktor? sa odli?uje od z?padn?ho, sa ?plne ignoruje hromadn?mi informa?n?mi prostriedkami. Rusko – jedin? krajina, ktor? m? vplyv a m??e poskytn?? Srbom podporu a ovplyvni? zlo?it? situ?ciu – ml??.      Probl?m sa t?ka samotn?ch pojmov hum?nnosti a pravdy. Ak sa definit?vne oddelenie Kosova od Srbska uskuto?n? pri na?om ml?anlivom nezasiahnut? a bude ofici?lne uznan? v?etk?mi ?t?tmi, vznikne najnebezpe?nej?? ne?udsk? precedens upev?uj?ci zvrchovanos? sily a  bezoh?adnosti nad pravdou, z?konom a  spravodlivos?ou. Po takejto udalosti svetovej hist?rie n?m bude ve?mi ?a?ko, ak nie nemo?n?, dok?za? sebe, aj jeden druh?mu, ?e sme ?udia, a  nie vlci.      Dnes, ako nikdy predt?m, je d?le?it? uk?za?, ?e existuje verejn? mienka, ktor? sa radik?lne odli?uje od z?padnej. Je d?le?it? demon?trova?, ?e s? e?te sily dobrej v?le, ktor? sa nem??u zmieri? s  konan?m marazmom a  ?e s? schopn? zasahova? do diania a  vyvin?? tlak na vl?dy, od ktor?ch v?le a  p?sobenia z?vis? osud Kosova.      Sme pevne presved?en? ?e:       1.Kosovo je neoddelite?nou s??as?ou Srbska.       2. Alb?nci ako n?rod, ktor? uskuto?nil masov? genoc?du srbsk?ho a  taktie? in?ch n?rodov Kosova, nemaj? v?bec pr?vo nach?dza? sa na ?zem? Kosova.       3. ?t?ty, ktor? sa z??astnili agresie proti Zv?zovej republike Juhosl?via v  roku 1999 s? povinn? za?a? vypl?ca? repar?cie v  prospech Srbska a  ?iernej Hory do toho ?asu, pokia? nebude v  plnosti kompenzovan? sp?soben? ?koda.       Vyz?vame v?etky s?kromn? osoby a  organiz?cie zdie?aj?ce vy??ie uveden? postoje, aby zjednotili svoje ?silie v  uskuto?nen? stanov?sk tohto dokumentu a  pripojili sa k  nemu svoj?m podpisom prostredn?ctvom elektronickej po?ty s Va?imi inici?lami: menom, priezviskom, miestom a  krajinou pobytu, v pr?pade organiz?cie n?zvom organiz?cie a s?pisom os?b, na email kosovopole@mail.ru                   Pros?me V?s o pomoc pri preklade Listiny do in?ho cudzieho jazyka, ktor? ovl?date. (U? zrealizovan? preklady na kosovopole@mail.